Användarvillkor

1 ALLMÄNT

1.1  Bilden av Timrå (”Tjänsten”) är en plattform som tillhandahålls av Timrå kommun (org.nr. 212000-2395), genom hemsidan www.fromtimrawithlove.se (”Hemsidan”) där vem som helst under fliken ”Bidra själv” kan dela med sig av exempelvis bilder, filmklipp och text (”Material”) för att förmedla sina goda erfarenheter av och upplevelser av Timrå, samt ladda ned sådant Material. Tjänsten är kostnadsfri för användarna, det vill säga upp- eller nedladdare av Material (”Användare”), och är avsedd att stärka Timrås varumärke och därmed främja näringslivet i kommunen. Tjänsten får endast användas i enlighet med detta syfte.

1.2  Dessa användarvillkor gäller för all användning av Tjänsten. Genom att använda, ladda upp eller ladda ned Material från eller till Tjänsten, eller genom att registrera sig accepterar Användarna, och förbinder sig att följa, dessa användarvillkor (”Villkoren”).

1.3  Timrå kommun förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning göra ändringar i, och tillägg till, dessa Villkor. Sådana ändringar eller tillägg publiceras på Hemsidan och träder i kraft tio (10) dagar efter att de publicerats på hemsidan. Användarna uppmanas därför att med jämna mellanrum kontrollera om förändringar har skett.

2 ORIGINALINNEHÅLL

2.1 Allt originalinnehåll i Tjänsten, det vill säga allt utom Material och annat användargenererat innehåll, såsom grafik, logotyper, kod och mjukvara omfattas av Timrå kommuns eller tredje mans upphovsrätt. Så- dant innehåll får inte an- vändas i en vidare utsträckning än vad som möjliggörs av funktionerna i Tjänsten.

3 UPPLADDNING AV MATERIAL

3.1  Timrå kommun förbehåller sig rätten att förhandsgranska Material för att sedan välja ut vad som ska publi- ceras (förhandsgranskning). Om förhandsgranskning inte sker förbehåller sig Timrå kommun rätten att ra- dera uppladdat Material i efterhand (efterhandsgranskning). Såväl förhands- som efterhandsgranskning sker i enlighet med av Timrå kommun beslutade policys.

3.2  Endast Material som är i linje med Tjänstens syfte och dessa Villkor kommer att publiceras då förhands- granskning sker. Sådant Material som inte är i linje med Tjänstens syfte eller dessa Villkor kommer att ra- deras då efterhandsgranskning sker.

3.3  Det är inte tillåtet att ladda upp Material som

 • a)  är upphovsrättsskyddat av annan, eller skyddas av andra immateriella rättigheter tillhörande an- nan än uppladdaren, utan samtliga rättighetsinnehavares medgivanden därtill,
 • b)  innehåller annans namn, bild eller annan personuppgift, utan dennes medgivande därtill,
 • c)  innehåller virus, skadlig kod eller liknande eller länkar till sådant material,
 • d)  är kränkande, hotfullt, förolämpande, pornografiskt, rasistiskt eller våldsamt, eller
 • e)  i övrigt strider mot Tjänstens syfte eller annars kan skada Timrå kommuns varumärke.

3.4  Användare som laddar upp Material till Tjänsten garanterar att Materialet inte strider mot något ovanstå- ende förbud, eller annars mot dessa Villkor.

3.5  Användare som laddar upp Material till Tjänsten godkänner att Materialet får användas på det sätt som framgår av dessa Villkor, och att rättigheterna till Materialet därmed upplåts i enlighet med vad som följer av punkten 4 nedan.

4 ANVÄNDNING AV UPPLADDAT MATERIAL

4.1 Material som publiceras i Tjänsten är fritt att kostnadsfritt använda för vem som helst, som genom registre- ring på Hemsidan godkänt dessa Villkor, med iakttagande av följande begränsningar.

 • Material får inte användas i kommersiellt syfte, förutom i de fall som anges i punkten 4.2 nedan.
 • Material får inte användas i något brottsligt sammanhang.
 • Material får inte användas i något sammanhang som kan vara förolämpande, kränkande eller i övrigt medföra obehag för rättighetsinnehavare eller någon person som förekommer i Materialet.
 • Material får inte användas i våldsamma, diskriminerande, olagliga, hatiska eller pornografiska sammanhang.
 • Material får inte användas på sätt som strider mot Tjänstens syfte eller annars kan skada Timrå kommuns varumärke.får användas i kommersiellt syfte då det i) används i syfte att marknadsföra näringsverksamheti Timrå kommun, ii) på ett tydligt sätt stärker Timrå kommuns platsvarumärke och iii) i övrigt används i enlighet med dessa Villkor.

4.3  Vid användning av Material utanför Tjänsten måste Materialet användas i sin oredigerade helhet och med angivande av ursprungskälla på följande sätt: ”namn på upphovsman/[bildenavtimra.se]”.

4.4  På begäran av en rättighetsinnehavare till Material, som inte laddat upp det aktuella Materialet till Tjänsten och inte heller på annat sätt samtyckt till sådan uppladdning som genomförts av annan, ska användandet av det aktuella Materialet omedelbart upphöra.

4.5  På Timrå kommuns uppmaning ska viss användning av visst Material omedelbart upphöra, oavsett skäl därtill.

4.6  För undvikande av tvivel, omfattas endast vad som i dessa Villkor definieras som Material av ovanstående beskriven fri användning. Detta innebär att såväl Tjänstens originalinnehåll som annat användargenererat innehåll som inte finns under fliken ”Bidra själv” – som exempelvis, men inte uteslutande, innehåll i flöden från sociala medier under fliken ”Bilder från Timrå” – utesluts från den fria användningen. Vid osäkerhet, kontakta Timrå kommun innan användning.

5 ANSVAR

5.1  Tjänsten tillhandahålls utan garantier. Timrå kommun utlovar inte att användningen av Tjänsten kommer att vara oavbruten eller fri från fel.

5.2  Timrå kommun tar inte ansvar för att Material som laddats upp på Tjänsten inte är upphovsrättsskyddat eller skyddat av andra immateriella rättigheter och inte heller för att personer vars personuppgifter före- kommer i sådant Material har samtyckt till användning därav. Timrå kommuns för- och efterhandsgranskning omfattar endast en bedömning av huruvida Materialet är lämpligt i förhållande till Timrå kommuns va- rumärkesarbete, och omfattar inte en granskning av eventuella rättighetsintrång.

5.3 Användare åtar sig att hålla Timrå kommun skadelös för eventuella anspråk som riktas mot Timrå kommun och som är hänförliga till Användarens brott mot dessa Villkor.

6 FÖRHÅLLANDE TILL ANDRA TJÄNSTER

6.1  Hemsidan kan komma att länka till hemsidor som innehas av tredje part. Sådana hemsidor samt vad som återfinns där står utanför Timrå kommuns kontroll. Timrå kommun ansvarar inte för innehållet på sådana hemsidor och är inte heller ansvarigt för eventuell skada som uppstår i samband med användning av tjäns- ter som återfinns på sådana hemsidor.

6.2  Material som laddas upp kan komma att göras delbart via sociala medier, som till exempel Facebook eller Instagram. Genom att ladda upp Material till Tjänsten, samtycker Användaren även till sådan delning av Materialet.

6.3  Tjänsten kan komma att inhämta flöden från sociala medier för att möjliggöra delning av material från dessa till Tjänsten. Sådan inhämtning kommer dock aldrig att ske utan det aktuella sociala mediekontots ägares uttryckliga medgivande därtill i det enskilda fallet.

7 REGISTRERING OCH PERSONUPPGIFTER

7.1  För att kunna ladda upp Material till eller ladda ned Material från Tjänsten måste Användare registrera sig på Hemsidan.

7.2  Registreringen sker i första hand för att möjliggöra kommunikationen mellan Timrå kommun och upp- eller nedladdaren, för såväl godkännandet av dessa allmänna villkor som för eventuella frågor eller anspråk av- seende uppladdat Material.

7.3  Användaren godkänner att Timrå kommun som personuppgiftsansvarig, enligt personuppgiftslagen (1998:204), behandlar dennes personuppgifter i enlighet med ovanstående ändamål. Användaren sam- tycker vidare till att dennes personuppgifter kan komma att behandlas för följande ändamål:

 • a)  för inloggning till Tjänsten,
 • b)  för utvärdering och analys av användningen av Tjänsten, samt
 • c)  för utvärdering av Tjänsten, Timrå kommuns varumärke och liknande. För detta ändamål kan e-postmeddelanden komma att skickas ut till Användare.

7.4  Timrå kommun förbehåller sig rätten att stänga av Användare vid brott, eller misstänkt brott, mot dessa Villkor, lag eller annan bestämmelse. Personuppgifter om Användare som missbrukat Tjänsten kan därför komma att lagras för att förhindra ytterligare missbruk.

7.5  Användare har rätt att få reda på vilka personuppgifter om denne som behandlas strukturerat av Timrå kommun, varifrån uppgifterna är hämtade, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller ka- tegorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut, genom att skriftligen begära detta i en undertecknad handling som skickas till Timrå kommun, Köpmangatan 14, 861 82 Timrå.

7.6  Användare har vidare rätt att återkalla ett samtycke som denne lämnat avseende behandling av person- uppgifter. En sådan återkallelse kan dock innebära att Användaren inte längre kan använda Tjänsten Åter- kallelse av samtycke ska ske skriftligen.

7.7  Om personuppgifter som Timrå kommun behandlar om en Användare är inkorrekta, inte uppdaterade, inte nödvändiga att behandla eller på annat sätt behandlas av Timrå kommun i strid med lag, så kan Använda- ren begära rättelse, blockering eller radering av sådana personuppgifter.

7.8  Timrå kommun vidtar alla åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att Användares personupp- gifter behandlas säkert och i enlighet med dessa Villkor.

7.9  Användaren ansvarar för sitt konto och därmed exempelvis för åtgärder som vidtas genom det och Materi- al som laddas upp därigenom. Användaren ansvarar för att hålla sina kontouppgifter, såsom användar- namn och lösenord, hemliga.

8 COOKIES

8.1  Timrå kommun använder sig av cookies på Hemsidan för att förbättra användarupplevelsen och Hemsi- dans funktionalitet, samt för att analysera hur Hemsidan och Tjänsten används. Cookies – eller kakor – är passiva textfiler som lagras i webbläsaren för att spara och hämta uppgifter.

8.2  På Hemsidan används både sessions-cookies och tredjeparts-cookies. Sessions-cookies memorerar an- vändarkontouppgifter, medan tredjeparts-cookies används för att förbättra användarupplevelsen och för att analysera hur Hemsidan och Tjänsten används.

8.3  Genom att du accepterar Användarvillkoren lämnar du ditt godkännande till användandet av cookies. Det är dock möjligt att dels neka mottagandet av cookies och dels radera redan lagrade cookies, genom in- ställningarna i webbläsaren. Detta kan dock påverka Tjänstens funktionalitet negativt.