Så behandlar vi personuppgifter

Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Därför är det viktigt för oss att informera om hur vi hanterar dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddslagstiftning (GDPR, General Data Protection Regulation) i Sverige och resten av EU. Lagstiftningen ersätter personuppgiftslagen och är till för att skydda enskildas personliga integritet.

Vad är en personuppgift och vad menas med behandling?

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ditt namn, adress, personnummer eller bilder, filmer och ljud som visar vem du är. Med behandling av personuppgifter menas allt som vi gör när vi hanterar uppgifter om dig digitalt.

Varför hanterar vi dina personuppgifter?

Vårt syfte med behandlingen är att kunna kontakta dig för att hjälpa dig bli en god Timråambassadör.

Vad har vi för rätt att hantera dina personuppgifter?

För denna behandling så har vi samtycke som laglig grund.

Du har alltid rätt att ångra dig och ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta kommunens Kundtjänst, e-post: timra.kommun@timra.se. I så fall får vi inte längre hantera dina uppgifter och gallrar bort bilder med mera.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmän handling. Det betyder att dina personuppgifter kommer att hanteras den tid som det behövs och i vissa fall för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Vad gäller om du samtyckt till att vi hanterar dina uppgifter?

Om du har samtyckt till att vi hanterar dina personuppgifter har du alltid rätt att ångra dig och ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta kommunens Kundtjänst, e-post: timra.kommun@timra.se. I så fall får vi inte längre hantera dina uppgifter. Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av publiceringen innan samtycket återkallades.

Till vilka andra lämnar vi dina personuppgifter?

På Timrå kommuns webbplatser kan du när som helst dra tillbaka dina personuppgifter.

På Timrå kommuns och From Timrå with loves sociala medier går det inte att dra tillbaka dina personuppgifter fullt ut/helt och hållet på grund av att de överförs till tredjeland, i det här fallet USA. Genom att skicka in formuläret om kontakt godkänner du att dina personuppgifter i form av bild, ljud och text, via sociala medier, överförs till tredjeland. Det innebär att Timrå kommun inte kan tillgodose de registrerades fri- och rättigheter i den utsträckning som exempelvis Dataskyddsförordningen/GDPR syftar till.

Vid frågor kontakta: Dataskyddsombud Camilla Eriksson, telefon: 072-146 51 19, e-post: dataskyddsombud@timra.se

Kommunikations- och marknadsansvarig Sandra Stattin Persson, telefon 060-16 34 22 eller e-post: sandra.stattin.persson@timra.se

Enskildas rättigheter

Du har rätt att begära ett registerutdrag för att få veta hur vi lagrar dina personuppgifter. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas eller raderas. Du kan även invända mot eller begära begränsning av hanteringen av dina personuppgifter. I vissa fall kan du ha rätt att få dina uppgifter flyttade.

Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud: Camilla Eriksson, telefon: 072-146 51 19, e-post: dataskyddsombud@timra.se

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Varje nämnd inom Timrå kommun är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområde. I frågan om platsvarumärket är det kommunstyrelsens nämnd som är ansvarig för insamlade personuppgifter.

Offentlighetsprincipen

From Timrå with love ägs av Timrå kommun som är en offentlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Sekretessprövning görs innan utlämning av allmänna handlingar.

Personuppgifter (ex; namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med kontakt med oss blir allmän handling och sparas enligt gällande arkivbestämmelser.